Bakalársky študijný program ELEKTROENERGETIKA

Garant: prof. Ing. Vlado Šály, PhD.
Názov študijného programu: Elektroenergetika
Študijný odbor: Elektrotechnika
Stupeň vysokoškolského štúdia: 1. (bakalársky študijný program)
Štandardná dĺžka štúdia: 3 roky
Udeľovaný akademický titul: „bakalár” („baccalaureus“, v skratke „Bc.“)
Forma štúdia: denná prezenčná / denná dištančná

Prehľad o odporúčanom štúdijnom pláne pre študijný program elektroenergetika, konkrétne pre zameranie ELEKTROENERGETIKA a TECHNOLÓGIE V ELEKTROENERETIKE si môžete stiahnuť tu.

Podrobné informácie o informačných listoch predmetov si môžete stiahnuť tu.

Charakteristiku pravidiel a podmienok na utváranie študijných plánov v bakalárskom štúdiu si môžete stiahnuť tu.

Profil absolventa bakalárskeho štúdia

Absolvent prvého stupňa vysokoškolského štúdia študijného programu ELEKTROENERGETIKA:

  • je harmonická a tvorivá osobnosť s občianskou a spoločenskou zodpovednosťou. Rozumie elektroenergetike ako disciplíne a oblasti poznania, ako profesii v jej širšom spoločenskom kontexte.
  • je odborník v oblasti elektrotechniky so zameraním na elektroenergetiku. Má znalosti zo všeobecného prírodovedného základu, na ktorý nadväzujú znalosti z teoretickej elektrotechniky ako aj odborných predmetov zameraných na elektroenergetiku, elektrické stroje, svetelnú techniku, elektrotechnické materiály a elektrotechnológiu, meraciu a vysokonapäťovú techniku, mechaniku, klasické zdroje elektriny, obnoviteľné zdroje elektriny a jadrové zariadenia. Má vedomosti z procesov získavania, úpravy, premeny, transportu, akumulácie, distribúcie a spotreby predovšetkým elektrickej energie vyrábanej na základe využitia fosílnych palív, jadrových palív a obnoviteľných zdrojov energií.
  • je schopný analyzovať a pochopiť procesy prebiehajúce v elektrotechnike a elektroenergetike. S ohľadom na svoje odborné zameranie dokáže analyticky myslieť a kriticky prehodnocovať súčasný stav vedy a techniky.
  • je vedený k využitiu získaných vedomostí pre samostatné riešenie konkrétnych technických problémov. Je schopný tvorivo hľadať a nachádzať riešenia v odborných problémoch priemyselnej praxe.
  • má vedomosti z architektúry počítačov a programovania. Ovláda moderné informačnokomunikačné technológie a vie ich primerane využívať vo svojej praxi.
  • má manažérske, ekonomické, právne, ekologické, etické povedomie, jazykové znalosti a dokáže ich aplikovať pri výkone povolania. Má súvisiace vedomosti z hľadiska ekonomických a ekologických aspektov elektroenergetiky.
  • je pripravený na štúdium študijných programov druhého stupňa zameraných na elektroenergetiku, elektrotechniku alebo iných príbuzných študijných programov.
  • nájde uplatnenie vo všetkých spoločnostiach, ktorých činnosť súvisí s výrobou elektriny, výstavbou, prevádzkou, s projektovaním, zvyšovaním efektívnosti, a znižovaním energetickej náročnosti elektroenergetických zariadení a systémov.