Teoretické vedomosti ktoré si od nás odnesieš sú základom pre univerzálne uplatnenie v elektroenergetike.

 • spoznáš štruktúru elektrizačnej sústavy,
 • budeš vedieť vypočítať skratové prúdy,
 • budeš vedieť počítať ustálené stavy, zaťaženie vodičov, úbytky napätia, straty pri prenose a distribúcií,
 • budeš vedieť navrhnúť zariadenia na kompenzáciu účinníka,
 • porozumieš stabilite elektrizačnej sústavy a pochopíš, prečo môže vzniknúť blackout,
 • spoznáš ako pomáhajú v prenosových sústavách nové zariadenia FACTS a PST,
 • naučíš sa modelovať elektrizačnú sústavu,
 • budeš vedieť hodnotiť kvality dodávky a princípy riadenia elektrizačnej sústavy,
 • porozumieš prečo sa motory točia, a naučís sa ako ich efektívne riadiť,
 • budeš vedieť zmerať a vyhodnotiť všetky fotometrické a elektrické parametre svietidiel a svetelných zdrojov,
 • okrem bežných oblastí vo svetelnej technike sa budeš venovať aj špeciálnym aplikáciám ako je napr. rušivé svetlo, fotobiologická bezpečnosť svietidiel a svetelných zdrojov a signalizačné zariadenia,
 • budeš rozumieť základným charakteristikám polovodičov, izolantov, dielektrík a magnetických materiálov a vedieť zmerať ich elektrofyzikálne vlastnosti a použiť tieto materiály v technickej praxi,
 • pochopíš funkciu elektrického stroja v modernom elektrickom pohonnom systéme zohľadnením rôznych technických aspektov pokiaľ ide o riadenie, spúšťanie, brzdenie, spoluprácu s výkonovou elektronikou a vplyv na sieť.

Čo sa u nás naučíte

Ekonomika nikoho neobchádza, preto ju riešime aj my.

 • získaš rozhľad v oblasti trhu s elektrinou a kvality elektrickej energie,
 • navrhneš si vlastnú fotovoltickú elektráreň a spočítaš si ekonomické parametre svojho projektu,
 • budeš vedieť realizovať energetické hodnotenie a optimalizáciu zariadení, inštalácií a budov,
 • navyše všetko spomenuté budeš chápať v technicko-ekonomicko-legislatívnych reáliách.

Navyše, moderná doba si vyžaduje moderné riešenia, elektroenergetika nie je výnimkou.

 • jednoducho naprogramuješ a nastavíš rôzne režimy inteligentnej elektrickej inštalácie modelového domu,
 • budeš pracovať s profesionálnymi softvérmi používanými v praxi, ako aj využívať open-source platformy, prípadne programovacie jazyky podľa vlastného uváženia,
 • môžeš sa venovať vytváraniu projektov v pokročilom prostredí BIM (Building Information Modeling).

Projektové zručnosti sú alfou aj omegou našich absolventov.

 • V prvom rade sa naučíš tvoriť dokumentáciu k projektom, ich prezentáciu a obhajobu dosiahnutých záverov,
 • budeš rozumieť celému elektroenergetickému reťazcu počínajúcemu generátorom v elektrárni končiac na obrazovku na ktorú sa práve pozeráš,
 • naučíš sa všetko o svetle a budeš vedieť navrhnúť osvetlenie hradu alebo tunela,
 • zvládneš projektovať elektrické inštalácie a inteligentné elektrické inštalácie,
 • objasníš si projektovanie osvetlenia pracovísk, športovísk a verejného osvetlenia,
 • zoznámiš sa s postupmi práce rôznych meracích prístrojov počas laboratórnych aj terénnych meraní,
 • budeš vedieť navrhnúť, dimenzovať a vybrať káble a vodiče pre prenos energie a informácií v rôznorodých prostrediach.