Tel: +421 918 563 321
klapka: 786, 249
e-mail: anton.belan@stuba.sk
Kancelária: C410

prof. Ing.  Anton Beláň, PhD. – Riaditeľ ústavu

Anton Beláň (prof. Ing., PhD.) sa narodil v roku 1970. Vysokoškolské štúdium absolvoval v roku 1993 na Fakulte elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave, odbor Výroba a rozvod elektrickej energie. V roku 2002 úspešne ukončil doktorandské štúdium na FEI STU v Bratislave. Jeho dizertačná práca s názvom „Chránenie generátorov pri podbudení a pri strate budenia“ bola ocenená cenou „Werner von Siemens Excellence Award“. Od roku 1994 do roku 2006 pôsobil ako odborný asistent na Katedre elektroenergetiky FEI STU v Bratislave. V roku 2006 sa habilitoval v odbore Elektroenergetika a roku 2020 mu bola udelená profesúra. Od roku 2007 do roku 2010 bol vedúcim Katedry elektroenergetiky, od roku 2010 do súčasnosti je vedúcim Oddelenia elektroenergetiky na Ústave elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky, od roku 2012 do súčasnosti je zástupca riaditeľa Ústavu elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky FEI STU v Bratislave. Jeho pedagogická a vedecko-výskumná činnosť je zameraná na oblasť prevádzky, riadenia elektrizačnej sústavy a kvality elektriny. Podieľal sa na riešení viac ako 15 grantových projektoch, v 4 projektoch bol vedúci riešiteľského kolektívu, mnohých výskumných správ a štúdií z oblasti elektroenergetiky. Pod jeho vedením bolo úspešne obhájených 28 bakalárskych záverečných prác, 29 diplomových prác inžinierskeho štúdia a 3 dizertačné práce. Je garantom študijného programu Elektroenergetika v 1. stupni vysokoškolského štúdia, spolugarantom doktorandského študijného programu Elektroenergetika. Výsledky svojej práce prezentoval ako autor alebo spoluautor v približne 170 vedeckých a odborných výstupoch. Je členom medzinárodných organizácií CIGRE – ako zástupca SR v národnom komitéte, CIRED, IEEE. V rokoch 2010 – 2015 bol predsedom Technickej komisie TK43 – elektroenergetika pri SUTN. Je členom redakčnej rady časopisu Elektrotechnika v praxi.

– modelovanie v elektroenergetike

– kvalita elektrickej energie

– riadenie elektrizačnej sústavy

– integrácia OZE do sústavy

– trh s elektrinou

– plán obrany a obnovy elektrizačnej sústavy