Inžiniersky študijný program ELEKTROENERGETIKA

Garant: prof. Ing. Anton Beláň, PhD.
Názov študijného programu: Elektroenergetika
Študijný odbor: Elektrotechnika
Stupeň vysokoškolského štúdia: 2. (inžiniersky študijný program)
Štandardná dĺžka štúdia: 2 roky
Udeľovaný akademický titul: „inžinier” („ingeniator“, v skratke „Ing.“)
Forma štúdia: denná prezenčná

Prehľad o odporúčanom štúdijnom pláne pre študijný program elektroenergetika, konkrétne pre zameranie ELEKTROENERGETIKA a SVETELNÁ TECHNIKA si môžete stiahnuť tu.

Podrobné informácie o informačných listoch predmetov si môžete stiahnuť tu.

Charakteristiku pravidiel a podmienok na utváranie študijných plánov v bakalárskom štúdiu si môžete stiahnuť tu.

Profil absolventa inžinierského štúdia

Absolvent druhého stupňa vysokoškolského štúdia študijného programu ELEKTROENERGETIKA:

  • získa ucelené druhostupňové vysokoškolské vzdelanie v inžinierskej profesii s ovládaním princípov a metód projektovania a riadenia zložitých elektrotechnických, elektroenergetických a svetelnotechnických zariadení a systémov.
  • je odborník v oblasti elektrotechniky so zameraním na elektroenergetiku. Má hlboké teoretické znalosti z problematiky výroby, prenosu a distribúcie elektrickej energie, projektovania, prevádzky a riadenia elektroenergetických systémov a elektrizačnej sústavy, materiálov a technológii v elektroenergetike. Má vysokú špecializáciu vo zvolenej oblasti výroby a prenosu elektrickej energie, chránenia a riadenia elektrizačnej sústavy, svetelnej techniky.
  • je schopný nachádzať a prezentovať vlastné riešenia problémov pri výskume, vývoji, projektovaní a konštruovaní elektrotechnických prístrojov a zariadení a elektroenergetických systémov. Je schopný riadiť pracovné kolektívy, samostatne viesť projekty, prevziať zodpovednosť za riešenie úloh, tvorivo pracovať aj v širšom kontexte použitím znalostí o technických, ekonomických a obchodných procesoch a postupoch na napomáhanie v zlepšovaní výkonnosti organizácie a dosahovaní jej cieľov.
  • má vedomosti z architektúry počítačov a programovania. Ovláda moderné informačnokomunikačné technológie a vie ich primerane využívať vo svojej praxi.
  • má manažérske, ekonomické, právne, ekologické a etické povedomie a dokáže ho aplikovať pri výkone povolania. Má súvisiace vedomosti z hľadiska ekonomických a ekologických aspektov elektroenergetiky.
  • je pripravený a schopný pokračovať v treťom stupni štúdia vo všetkých príbuzných študijných programoch, v ktorých môže uplatniť nadobudnuté druhostupňové vedomosti.
  • nájde uplatnenie v odvetviach elektrotechnického priemyslu, najmä v elektroenergetickej praxi. Je schopný pracovať vo všetkých spoločnostiach, ktorých činnosť súvisí s výrobou elektriny, výstavbou, prevádzkou a projektovaním elektroenergetických zariadení a systémov, zvyšovaním efektívnosti, a znižovaním energetickej náročnosti elektroenergetických zariadení a systémov.