Vedecké podujatie

Konferencia INTELIGENTNÉ A BEZPEČNÉ INFORMAČNO- KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE A SYSTÉMY

prepojila akademikov a odborníkov z praxe

Spolupráca akademickej sféry a praxe je predpokladom pre pokrok a neustále skvalitňovanie pedagogického procesu. Táto spolupráca je realizovaná viacerými formami. Priemysel ponúka univerzitám možnosť exkurzií, dáva námety na zadania tímových a záverečných študentských prác a vstupuje do spolupráce v podobe vedecko-výskumných projektov. Spolupráca Slovenskej technickej univerzity v Bratislave (ďalej len STU), Ústavu materiálov a mechaniky strojov  Slovenskej akadémie vied na jednej strane a partnerov z komerčnej sféry spoločností SFÉRA, a. s. a ATOS IT Solutions and Services s.r.o. má dlhoročnú tradíciu a reálne výsledky v už spomínaných formách spolupráce.

Cennou platformou pre výmenu skúseností a nadviazanie spoluprác je vedecká konferencia. Organizátor konferencie STU v Bratislave  spoločne so spoločnosťami  SFÉRA, a.s. a ATOS IT Solutions and Services s.r.o. (ďalej len ATOS) oslovili významných hráčov z oblasti energetiky ako aj z IT sektora a samozrejme akademickej obce. Cieľom komunity je prezentovať najnovšie výskumné aktivity v oblasti inteligentnej energetiky v podobe konferenčných príspevkov, diskusného panela a neformálnych rozhovorov. Obsahom konferencie boli technické, ekonomické a najmä legislatívne aspekty prevádzky lokálnych energetických sústav v súčasnosti a očakávaní budúceho vývoja. Podujatie sa uskutočnilo 10.11. 2022 v Účelovom zariadení VUJE, a.s. v  Modre Harmónii vďaka podpore projektu APVV Efektívne prepojenie energetických systémov miest pomocou pokročilých otvorených technológií. 

Podujatie otvoril organizátor konferencie prof. Ing. František Janíček, PhD. z Ústavu elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (ÚEAE) Fakulty elektrotechniky a informatiky (FEI) STU a  oboznámil účastníkov konferencie s programom a cieľmi konferencie.

Slávnostné otvorenie konferencie.

Ing. Vendula Filová predstavuje dopady implementácie smernice EÚ 2016/631 na energetický sektor.

Program konferencie pokračoval vystúpením Ing. Petra Chochola, PhD. Skúsený odborník pre vyspelé informačné a komunikačné technológie zo spoločnosti SFÉRA, a.s. zdôraznil previazanosť problematiky, tak smerom k edukácii budúcich prevádzkovateľov lokálnych energetických sústav (priemysel, domácnosti), ako aj vplyv decentralizovanej energetiky na nadradenú sústavu s ohľadom na prípadný vznik kritických situácií.  Ing. Rastislav Krbaťa, PhD., MBA, tiež zo spoločnosti  SFÉRA, a.s., predstavil vytvorený IT nástroj, poskytujúci možnosť technicko-ekonomického modelovania lokálnych mikrogridov. Výhodou IT nástroja má byť voľná dostupnosť ako aj  prehľadnosť a jednoduchosť. Potom Ing. Jozef Bendík, PhD. a Ing. Matej Cenký, PhD. z ÚEAE FEI STU obohatili konferenciu o cenné experimentálne výsledky z oblasti deterministického a stochastického modelovania v elektroenergetike. Naviazali na tematické oblasti batérií, e-mobility a štatistického spracovania dát. Ich výstupom bolo aj identifikovanie kritických parametrov pri zavádzaní pokročilých riešení v elektroenergetike. Zdôraznili oblasť inteligentného merania, teda potenciálne vstupné dáta pre modelovanie. Kolektív Ing. Milan Jarás, PhD., Ing. Jaroslav Longauer, PhD., Ing. Ján Poničan, PhD. a Ing. János Kurcz z Ústavu materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied (SAV)  oboznámil účastníkov s technickým pozadím vybudovaného lokálneho mikrogridu v priestoroch SAV, ako aj s prínosom meraných dát pre priemyselných partnerov a prax. Súčasťou ich prezentácie boli aj výsledky výskumu, orientované na analýzu sezónnosti fotovoltickej produkcie. Konkrétne vplyvy poruchovosti jednotlivých súčastí systému na životnosť, energetickú výdatnosť a návratnosť. Ich témou boli aj fakturačné aspekty a problematika dynamiky priebehu a akumulácie energie.  Prof. Ing. Ján Murgaš, PhD. z Ústavu robotiky a kybernetiky FEI STU pokračoval prednáškou na tému dynamického modelovania v energetike. Zameral sa na užitočnosť pri prevencii proti tzv. „Black-outom“. Jeho kolega prof. Ing. Ivan Sekaj, PhD. pokračoval prezentáciou výskumných aktivít a o možnosti využitia metód umelej inteligencie v doméne mikrogridov. Dospeli k zaujímavým výsledkom pre neparametrické modely na báze umelých neurónových sietí. Ďalej Ing. Štefan Čerba, PhD. a Ing. Vendula Filová z Ústavu jadrového a fyzikálneho inžinierstva (ÚJFI) FEI STU, prezentovali teoretické vplyvy „novodobej“ elektrizačnej sústavy na jadrové zdroje. Vyzdvihli užitočnosť konceptu malých modulárnych reaktorov v koncepte smart grid a význam tzv. hybridných riešení (kombinovaná výroba elektriny a tepla). Ing. Filová sa sústredila na aspekty problematiky implementácie smernice EÚ 2016/631. Kolektív ÚJFI plánuje ďalej rozvíjať výskum v spomínaných oblastiach v rámci mechanizmu Horizont Európa.

Doc. Ing. Radoslav Vargic, PhD. z Ústavu multimediálnych informačných a komunikačných technológií (ÚMIKT) FEI STU predstavil výsledky výskumu pracoviska v podobe modelovania v MATLABE.  Zamerali sa na vytváranie scenárov v časovej škále 1 min ÷ 1 hod.  Brali do úvahy technicko-ekonomické súvislosti. Potom Ing. Juraj Londák z ÚMIKT FEI STU vysvetlil užitočnosť neurónových sietí v detailnejšej predikcii spotreby energie. Zdôraznil potrebu detailnejšej analýzy zariadení v mikrogride, konkrétne čo sieti vedia „ponúknuť“, resp. čo z nej vedia „získať“. Nasledovala prezentácia Muhammada Nasima Bahara, MSc., M.Sc.,  doktoranda z Ústavu počítačového inžinierstva a aplikovanej informatiky, Fakulty informatiky a informačných technológií (FIIT) STU. Predstavil výskumné aktivity tímu z FIIT v oblasti Blockchain a zdieľanej energetiky vo vidieckych komunitách.  Prezentoval nástroje tzv. Z-cash a Zk-snark. Venoval sa aj úzkemu súvisu obchodovania a zdieľanej energetiky s analýzou možných prínosov, limitov a riešení. Ing. Zoltán Kováč z ÚEAE FEI STU zaujímavým a pútavým spôsobom ukázal výsledky svojho dlhoročného výskumu pre realizovateľnosť koncepčného systému MESLED v skleníkoch. Predstavil ich realizovateľnosť na novej energeticko-potravinovej platforme, ako zriadenie právnickej osoby. Doc. Ing. Miloš Bikár, PhD. predseda predstavenstva spoločnosti OKTE, a.s. na jeho zámer pozitívne reagoval a potvrdil, že v Izraeli už fungujú skleníky „riadené energetikmi“.

Prezenčnú časť konferencie ukončil Ing. Roman Behúl zo spoločnosti ATOS s informáciami o platforme FIWARE. Podčiarkol využiteľnosť získaných dát z lokálnych mikrogridov z LVN Trnávka FEI STU SAV. Zároveň zhodnotil všetky prezentované príspevky ako vysoko aktuálne s veľkým presahom do praxe. Záverečné slovo prezenčnej časti patrilo prof. Janíčkovi, ktorý sa poďakoval všetkým prednášateľom. V kontexte celej konferencie infomoval o  zaujímavej a čerstvej informácii o zverejnenom akčnom pláne komisie EÚ pre digitalizáciu energetického systému.

 

Následne sa pokračovalo on-line sekciou významných slovenských vedcov, pracujúcich v zahraničí.  Prof. dr. ir. Miroslav Zeman z Delft University of Technology  najprv informoval o aktuálnej a predpokladanej energetickej situácii vo svete a konkrétne v Holandsku. Na skonštruovanom univerzitnom mikrogride vyzdvihol potrebu simulácií pred praktickou realizáciou lokálneho autonómneho energetického systému. Dôležitú problematiku uskladnenia energie riešili prototypovým konceptom, tzv. ENERGY HUB. K tejto diskusii naviazali prof. Ing. Gregor Rozinaj. PhD. a Ing. Milan Jarás, PhD. s témou vodíková energetika a uskladnenie.  Prof. Dr. Pavol Bauer, tiež z Delft University of Technology, predstavil koncept mikrogridu z pohľadu simulácií rôznych topografií. Na dvoch odlišných princípoch Flexinet vs. 24/7,  demonštroval rôzne kombinácie a scenáre mikrogridov s DC  a AC prenosom. Analyzoval účinnosti sústav pre rôzne konfigurácie polovodičových meničov.  Prízvukoval nevyhnutnosť regulovať zdroje a záťaže pre optimálne fungovanie mikrogridu.

 

Konferencia pokračovala panelovou diskusiou s názvom Dopady decentralizovanej výroby elektriny na prevádzku nadradených sústav (prenosová a distribučná). Moderátormi boli Ing. Roman Behul (ATOS) a Ing. Peter Chochol, PhD. (Sféra a.s.). Panel obohatili hostia z praxe, konkrétne doc. Ing. Miloš Bikár, PhD. zo spoločnosti OKTE, a.s. (externý pedagóg  na Ekonomickej univerzite v Bratislave) a Ing. Martin Horváth, podpredseda Úradu pre reguláciu sieťových odvetví.

Cieľom panelu bolo bližšie si ujasniť význam obnoviteľných zdrojov  pre mikrogrid.  Panel sa zameral na koncových odberateľov a rôznych výrobcov. Témou panelu boli predovšetkým ekonomické prínosy a pozitívne dopady na rozvoj decentralizovaných zdrojov OZE v sústave.

 

Súčasťou vedeckej konferencie bol aj mikroseminár spojený s  prezentáciou výsledkov výskumu projektu APVV-20-0157 APVV Efektívne prepojenie energetických systémov miest pomocou pokročilých otvorených technológií. 

Prof. František Janíček, zodpovedný riešiteľ projektu spolu s predstaviteľom spoluriešiteľskej organizácie  T-Industry s.r.o. Ing. Jurajom Tomlainom, PhD. predstavili prítomným účastníkom konferencie vyvinuté komponenty pre meranie a manažment elektrickej spotreby v uzloch mikrogridu, ktoré budú čiastočne chránené úžitkovým vzorom.

Zároveň oboznámili prítomných s cieľom projektu, ktorým je aplikovaný výskum v oblasti prepájania energetických systémov, návrh a tvorba koncentrátora meracieho systému s plne integrovanými funkcionalitami pre platformu Internet of Things (IoT) a s možnosťou prepojenia na e-mobilitu (nabíjacie stanice).

Konferencia sa ukončila spoločným obedom, po ktorom nasledovali neformálne diskusie účastníkov konferencie. Výstupom konferencie je zborník príspevkov.

Spolupráca univerzity (FEI STU) a priemyselného sektora (T-Industry s.r.o.) vyústila k vzniku viacerých unikátnych technických riešení, ktoré vznikli na základe APVV projektu „Efektívne prepojenie energetických systémov miest pomocou pokročilých otvorených technológií“.

Konferencia a jej výstupy boli podporované Agentúrou na podporu výskumu a vývoja na základe zmluvy č.  APVV-20-0157  Efektívne prepojenie energetických systémov miest pomocou pokročilých otvorených technológií.