Elektroenergetika je kľúčovým komponentom každej modernej spoločnosti ktorá ma túžbu sa neustále rozvíjať. Je dôležitým prvkom pri snahe zmiernenia globálneho otepľovania, energetickej bezpečnosti a sebestačnosti krajín. Elektroenergetika je oblasť, ktorá bude udávať trendy budúcnosti. Môžeš byť jej súčasťou, stačí sa len správne rozhodnúť.

O nás

Počiatky Ústavu elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky sa datujú už do polovice minulého storočia, konkrétne v akademickom roku 1943 – 1944. Ako súčasť vtedajšej elektrotechnickej fakulty sme zohrali významnú úlohu pri prvotnom rozvoji elektrizačnej sústavy na Slovensku. Vo forme ako ho poznáme dnes vznikol dňa 1. 5. 2011 zlúčením Katedry elektroenergetiky, Katedry elektrotechnológie a Katedry elektrických strojov a prístrojov. Bývalé katedry pôsobia ďalej ako oddelenia v rámci ústavu  a venujú sa pedagogickej, vedeckej a výskumnej činnosti.

Pracoviská ústavu sú zamerané na:

  • výrobu, prenos, distribúciu a efektívne využitie elektriny,
  • analýzu spätných vplyvov obnoviteľných zdrojov na elektrizačnú sústavu,
  • výskum elektromobility a batériových úložísk,
  • adaptívne riadenie osvetľovacích sústav,
  • meranie elektrofyzikálnych vlastností materiálov a systémov,
  • výskum degradačných procesov vyvolaných najrôznejšími mechanizmami,
  • vývoj, konštrukciu a diagnostiku elektrických strojov, prístrojov, pohonov a výkonovej polovodičovej techniky.

Výroba a rozvod elektrickej energie

Elektrizačná sústava je najväčším technologickým celkom, aký ľudstvo doposiaľ vytvorilo. Naprieč kontinentami sú elektrickými vedeniami spojené stovky mohutných generátorov a všetky pracujú na rovnakej frekvencii. Spoločne s nimi pracujú aj malé distribuované zdroje, ako sú napríklad fotovoltické elektrárne, alebo veterné turbíny. Pomocou prenosových vedení, elektrických staníc, transformátorov, distribučných sietí a ďalších súčastí spoľahlivo prenášajú elektrickú energiu. Táto prenesená energia je v mieste spotreby využitá na napájanie elektrických spotrebičov, alebo premenená na iné formy energie v podobe svetla, či tepla. Aktuálnym trendom je budovať inteligentné siete s vysokým zastúpením obnoviteľných zdrojov a akumulačných prvkov.

Svetelná technika

Žiarovka bola prevratným vynálezom, ktorý umožnil premeniť noc na deň. V súčasnosti sú konvenčné zdroje umelého svetla nahrádzané stále dokonalejšími modernými svetelnými zdrojmi, ako sú LED a OLED technológie. Osvetlenie výrazne vplýva na kvalitu života ľudí, a preto sú potrební experti, ktorí dokážu citlivo a odborne navrhovať osvetlenie pracovísk, dopravných stavieb, domácností, verejných priestorov alebo historických pamiatok. Vysoko účinné, úsporné a spoľahlivé svetelné zdroje našli uplatnenie v každom osvetľovacom zariadení.

Prenos elektrickej energie sa v bežnej prevádzke realizuje pri vysokom napätí. Umožňuje to výrazne znížiť odporové straty, vyžaduje však kvalitné izolačné prvky a priemyselný návrh prenosovej trasy. Použité prvky musia mať zaručenú životnosť niekoľko desiatok rokov aj napriek nepriaznivým klimatickým vplyvom, ktorým sú vystavené. Okrem bežnej prevádzky riešime aj neštandardné stavy v sieti v podobe prechodových dejov ako sú skraty, prepätia, či preťaženia. Na tieto účely využívame špecializované laboratóriá, ktoré sú jedinečné svojho druhu, kde je možné dosahovať skratové prúdy rádovo desiatky kiloampér a stovky kilovoltov. Na základe špecializovaných meraní je možné lepšie diagnostikovať takéto deje v realite.

Organizačná štruktúra ÚEAE

riaditeľ: prof. Ing. Anton Beláň, PhD.
zástupca riaditeľa: doc. Ing. Žaneta Eleschová, PhD.

vedúca Oddelenia elektroenergetiky: doc. Ing. Žaneta Eleschová, PhD.

vedúci Oddelenia aplikovanej elektrotechniky a materiálov: doc. Ing. Juraj Packa, PhD.


Rada ÚEAE:

prof. Ing. Anton Beláň, PhD.

doc. Ing. Žaneta Eleschová, PhD.

doc. Ing. Juraj Packa, PhD.

prof. Ing. Dionýz Gašparovský, PhD.

prof. Ing. Vladimír Šály, PhD.


Administratívnohospodársky útvar: Mgr. Miriam Szabová, Eva Petrášová