Oddelenie aplikovanej elektrotechniky a materiálov

Oddelenie aplikovanej elektrotechniky a materiálov je zamerané na technológiu slaboprúdových a silnoprúdových zariadení a na káblovú techniku. Veľký dôraz je kladený na meranie elektrofyzikálnych vlastností materiálov a systémov, výber postupov a toku výroby, ako aj na výskum degradačných procesov vyvolaných najrôznejšími mechanizmami.

Oddelenie aplikovanej elektrotechniky a materiálov UEAE FEI STU ponúka spoluprácu v oblasti :

I. MERANIE A APLIKOVANÝ VÝSKUM

Merania nižšie uvedených veličín podľa príslušných noriem v teplotnom rozsahu podľa typu objektu od -200 °C do 250 °C, v prípade potreby pre malé objekty do 1200 °C

kapacity a stratového činiteľa v rozsahu frekvencií 1mHz – 100 kHz napätia do 150V

kapacity a stratového činiteľa pri priemyselnej frekvencii 50 Hz, napätia do 65 kV

meranie rezistivity a izolačného odporu do 1,0E16 Ohmov

prierazného napätia, resp. elektrickej pevnosti do 100 kV

čiastkových výbojov na objektoch

meranie povrchovej a objemovej vodivosti

stanovenie životnosti materiálov, súčiastok resp. zariadení v rôznych režimoch namáhania

stanovenie odolnosti voči dlhodobému vplyvu vysokého napätia, odolnosť voči plazivým výbojom a pod.

meranie zaťažiteľnosti, resp. oteplenia vodičov a káblov do prúdu 2,5 kA

meranie indexu lomu a transmitancie kvapalín a tuhých látok

elektrochemické merania

meranie magnetických vlastností materiálov

cyklické namáhania materiálov

merania na simulátore slnečného žiarenia

II. EXPERTÍZNA A KONZULTAČNÁ ČINNOSŤ

riadenie technologických procesov a kvality

expertízne posudky a vyjadrenia

vývoj testovacích zariadení

degradačné procesy a diagnostické metódy

III. VZDELÁVACIA ČINNOSŤ

Pracovníci katedry zabezpečujú školenia v nasledovných oblastiach :

elektrotechnické materiály

vysokonapäťové izolácie a merania

spoľahlivosť a životnosť zariadení

obnoviteľné zdroje energie

bezpečnosť elektrických zariadení

Viac informácií o pracovisku nájdete aj na vlastnej stránke Oddelenie aplikovanej elektrotechniky a materiálov ÚEAE FEI STU.