Online knižnica UEAE

Publikácie, ktoré nájdete v tejto oknline knižnici sú dostupné len študentom FEI STU. Pre stiahnutie dokumentu je po  kniknutí na publikáciu nutné prihlásenie do informačného systému FEI STU. Knižnica bude postupne dopĺňaná. V prípade problémov prosím kontaktuje  správcu knižnice – Jozef Bendík na ( jozef.bendik@stuba.sk).

Predmetom autorského práva je v zmysle § 3 ods. 1 zákona č. 185/2015 Z. z. Autorského zákona v znení neskorších predpisov (ďalej ako „Autorský zákon“) dielo z oblasti literatúry, umenia alebo vedy, ktoré je jedinečným výsledkom tvorivej duševnej činnosti autora vnímateľným zmyslami, bez ohľadu na jeho podobu, obsah, kvalitu, účel, formu jeho vyjadrenia alebo mieru jeho dokončenia. Podľa § 3 ods. 2 Autorského zákona dielom je literárne dielo, slovesné dielo, divadelné dielo, hudobné dielo, audiovizuálne dielo, dielo výtvarného umenia, architektonické dielo, dielo úžitkového umenia, kartografické dielo alebo iný druh umeleckého diela alebo vedeckého diela, ak spĺňa vyššie uvedené pojmové znaky diela.

Autorské právo k dielu vzniká okamihom, keď je dielo vyjadrené v podobe vnímateľnej zmyslami. Vznik autorského práva k dielu teda nie je podmienený zverejnením, či už v hmotnej alebo nehmotnej podobe (musí byť však vyjadrený v podobe vnímateľnej zmyslami), ani splnením akýchkoľvek formálnych náležitostí, ako je napríklad registrácia či zaradenie do evidencie. Autorské právo sa ani neudeľuje v žiadnom osobitnom konaní. Fyzická osoba sa teda stáva autorom v okamihu vytvorenia diela. Okamihom vzniku autorského práva patria autorovi diela výhradné osobnostné práva (§ 18 Autorského zákona) a výhradné majetkové práva (§ 19 Autorského zákona).

Výhradné osobnostné práva sú podľa § 18 Autorského zákona právo autora na autorstvo k svojmu dielu, právo rozhodnúť o zverejnení alebo o nezverejnení svojho diela, právo byť označený ako autor a rozhodnúť o spôsobe takéhoto označenia najmä menom alebo pseudonymom, a to pri každom použití svojho diela, ak je takýto spôsob označenia pri danom diele a spôsobe použitia možný a obvyklý a právo na nedotknuteľnosť svojho diela, najmä na ochranu pred akoukoľvek nedovolenou zmenou alebo iným nedovoleným zásahom do svojho diela, ako aj pred akýmkoľvek hanlivým nakladaním so svojím dielom, ktoré by znižovalo hodnotu diela alebo spôsobilo ujmu autora na jeho cti alebo dobrej povesti. Osobnostné práva autora trvajú len počas života autora a zanikajú jeho smrťou.

Výhradné majetkové práva sú podľa § 19 ods. 1 Autorského zákona právo autora použiť svoje dielo a právo udeliť súhlas na použitie diela. Podľa § 32 ods. 1 Autorského zákona trvajú tieto práva spravidla od okamihu vytvorenia diela počas autorovho života a 70 rokov po jeho smrti. Výhradné majetkové práva sú predmetom dedičstva.

Podľa § 44 ods. 2 Autorského zákona v znení účinnom od 25.03.2022 do autorského práva nezasahuje osoba, ktorá bez súhlasu autora použije zverejnené dielo digitálnym vyhotovením rozmnoženiny, verejným vykonaním alebo verejným prenosom na účel názornej ukážky pri výučbe v škole, na zodpovednosť školy alebo cez zabezpečenú elektronickú sieť školy na neobchodný účel.

V zmysle tejto výnimky je tak možné použiť dielo bez súhlasu autora za splnenia podmienok:

– ide o zverejnené dielo (dielo je podľa § 6 Autorského zákona zverejnené v deň, keď bolo prvýkrát oprávnene použité verejným vykonaním, verejným vystavením, vydaním alebo verejným prenosom, alebo inak prvýkrát oprávnene uverejnené),

– použitie spôsobom digitálneho vyhotovenia rozmnoženiny, verejným vykonaním alebo verejným prenosom,

– na účel názornej ukážky pri výučbe v škole ,

– na zodpovednosť školy alebo cez zabezpečenú elektronickú sieť školy,

– na neobchodný účel.