Doktorandský štúdijný program ELEKTROENERGETIKA

Garant: prof. Ing. František Janíček, PhD.
Spolugaranti: doc. Ing. Anton Beláň, PhD., doc. Ing. Dionýz Gašparovský, PhD.
Názov študijného programu: Elektroenergetika
Študijný odbor: Elektroenergetika
Stupeň vysokoškolského štúdia: 3. (doktorandský študijný program)
Štandardná dĺžka štúdia: 3/4 roky
Udeľovaný akademický titul: „doktor” („philosophiae doctor“, v skratke „Ph.D.“)
Forma štúdia: denná prezenčná / externá prezenčná

Prehľad o odporúčanom štúdijnom pláne pre študijný program elektroenergetika, konkrétne pre zameranie ELEKTROENERGETIKA  si môžete stiahnuť tu.

Podrobné informácie o informačných listoch predmetov si môžete stiahnuť tu.

Charakteristiku pravidiel a podmienok na utváranie študijných plánov v bakalárskom štúdiu si môžete stiahnuť tu.

Profil absolventa doktorandského štúdia

Absolvent tretieho stupňa vysokoškolského štúdia študijného programu ELEKTROENERGETIKA:

  • získa hlboké teoretické a metodologické vedomosti a praktické skúsenosti z kľúčových oblastí elektroenergetiky, ako je modernizácia výrobní elektrickej energie, výskum a vývoj nových výrobní s využitím priamej energetickej premeny, zvyšovanie prenosovej schopnosti vedení, riadenie prevádzky elektrizačnej sústavy v liberalizovanom trhu s elektrickou energiou, racionalizácia spotreby elektrickej energie, diagnostika a profylaktika elektroenergetických zariadení, dôsledné monitorovanie a ochrana životného prostredia na úrovni súčasného stavu poznania vo svete.
  • osvojí si zásady samostatnej aj tímovej vedeckej práce, vedeckého bádania, vedeckého formulovania problémov, riešenia zložitých vedeckých problémov aj prezentácie vedeckých výsledkov.
  • dokáže analyzovať a riešiť zložité a neštandardné úlohy v odbore Elektroenergetika a prinášať originálne, nové riešenia.
  • dokáže tvorivo aplikovať nadobudnuté poznatky v praxi, nájde profesionálne uplatnenie v rôznych odvetviach vedy, výskumu, priemyslu a služieb vo verejnom aj súkromnom sektore.

Okrem zmienených teoretických vedomostí absolvent tretieho stupňa vysokoškolského štúdia odboru ELEKTROENERGETIKA získa tieto doplňujúce vedomosti, schopnosti a zručnosti:

  • dokáže viesť menšie aj väčšie kolektívy vedeckých, výskumných a vývojových pracovníkov, viesť veľké projekty a brať zodpovednosť za komplexné riešenia vedeckých a výskumných problémov.
  • bude schopný sledovať najnovšie vedecké a výskumné trendy v elektroenergetike a dopĺňať i aktualizovať svoje vedomosti formou celoživotného vzdelávania.
  • osvojí si zásady manažérskej práce, návrhu experimentu s časovým harmonogramom, vedenia a kontroly pracovníkov tímu.
  • dokáže komunikovať a spolupracovať s manažérmi vedeckých projektov a špecialistami z iných profesií, dokáže vo svojej práci uplatňovať právne, spoločenské, morálne, etické, ekonomické aj environmentálne aspekty svojej profesie.

Zoznam školiteľov pre doktorandské štúdium