Seminár Možnosti využitia obnoviteľných zdrojov energie na Slovensku a ich vplyv na elektrizačnú sústavu SR

Ústav elektroenenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (ÚEAE) FEI STU v Bratislave usporiadal dňa 6. marca 2019  seminár Možnosti využitia obnoviteľných zdrojov energie na Slovensku a ich vplyv na elektrizačnú sústavu SR.

Seminár bol spojený s panelovou diskusiou na aktuálne diskutovanú tému integrácie obnoviteľných zdrojov energie (OZE) do elektrickej siete a možných dôsledkov, ktoré z toho vyplývajú.  Účastníkmi seminára boli odborníci z praxe, vedeckí a pedagogickí pracovníci FEI STU, zástupcovia Slovenskej asociácie fotovoltického priemyslu a OZE (SAPI), záujemcovia o energetiku a OZE, študenti ÚEAE a Ústavu manažmentu STU.

Seminár otvoril a zúčastnených hostí privítal riaditeľ ÚEAE FEI STU prof. Ing. František Janíček, PhD.  Prítomných oboznámil, že zameraním organizovaného seminára je diskusia k hraničným pohľadom na problematiku OZE a ich pripájania do elektrizačnej sústavy.

Program pokračoval prednáškou odborníka na energetiku Ing. Andreja Hanzela. Vo svojej prednáške v úvode poukázal na dôležitosť a použiteľnosť elektrickej energie v živote človeka a v priemysle. V ďalších častiach prednášky sa venoval problematike ukazovateľov kvality elektrickej energie s dôrazom na frekvenciu siete a dôležitosti prepojenia elektrizačných sústav v rámci Európy. Zdôraznil, že povinnosťou  prevádzkovateľa energetickej sústavy je dodržiavať dohodnuté parametre z hľadiska frekvencie a rezervy potrebného výkonu. Výkonovú rezervu môžu zabezpečiť len relatívne veľké stabilné zdroje energie, ktoré využijú kapacitu svojho výkonu na pokrytie prípadných výpadkov dodávok elektrickej energie z OZE vzniknutých napríklad vplyvom poveternostných podmienok. Spoľahnúť sa plne na spotrebu energie v rámci OZE nepovažuje za reálne. Každé neprimerané zvýšenie tohto podielu môže v konečnom dôsledku znamenať zníženie spoľahlivosti a kvality elektrickej energie pre odberateľov. Ďalej prezentoval pohľad na problematiku OZE, napríklad existenciou protichodných záujmov  v tejto oblasti ilustrovaný na príklade konfliktu medzi ekologickými záujmami,  zodpovednosťou za stabilitu elektroenergetického systému a ekonomickými záujmami spotrebiteľov. Stručne predstavil slabiny technológií OZE, ktoré súvisia, napríklad s reguláciou, nárastom jalového výkonu, prebytkom výkonu v lete a nedostatkom v zime a pod. a možnosti, ktoré prinášajú/prinesú  nové technológie.

Po prednáške Ing. Andreja Hanzela program pokračoval panelovou diskusiou. Ing. František Pecho zo spoločnosti SEPS, a.s. upozornil na problémy, ktoré súvisia, napríklad s pripájaním OZE v Nemecku. Nárast veterných zdrojov na severozápadnom pobreží a  neexistencia dokonalého prepojenia sústavy medzi bývalým NDR a zvyškom krajiny spôsobujú problémy, ktoré musia riešiť aj okolité krajiny v rámci svojich prenosových kapacít. V rozprave pokračovala Mgr. Veronika Galeková zo SAPI, ktorá ozrejmila, že je nutné hľadať optimálny priestor pre tzv. zelené zdroje energie. OZE môžu podľa nej v budúcnosti predstavovať plnohodnotnú náhradu, napríklad aj za tepelnú elektráreň Nováky.

V diskusii postupne vystúpili zástupcovia spoločnosti SAPI – Ing. Ján Karaba, Ing. Pavel Šimon, Mgr. Veronika Galeková, ktorí  hájili problematiku OZE prostredníctvom skrátenej doby návratnosti takýchto investícií, decentralizácie výroby energie a možnosťou kvalitnejších predikačných  nástrojov.  Zástupcovia z energetickej praxe Ing. Andrej Hanzel a Ing. František Pecho zdôrazňovali potrebu zabezpečenia technických parametrov a stability energetických zdrojov a prenosových spojení. Prof. Ing.  Vladimír Slugeň, DrSc. vo svojom príspevku zdôraznil dôležitosť existencie jadrovej energetiky pri zabezpečení stabilných dodávok energie, ale aj zelených zdrojov. Vyjadril presvedčenie, že budúcnosť je o trvalo udržateľnom rozvoji a cestách smerujúcich k zníženiu emisií a zmierneniu globálneho otepľovania.

Moderátor panelovej diskusie Ing. Juraj Kubica, PhD. následne vyzval účastníkov k zaostreniu na užšiu tému t.j. realizáciu regulácie na miestnej úrovni (objekt, dedina, mesto). Do rozpravy sa prihlásil aj poslanec MČ Bratislava, Petržalka, Ing. Miroslav Behúl, PhD.,  výskumný pracovník na Ústave elektroniky a fotoniky FEI STU, ktorý účastníkom tlmočil, že MČ Petržalka a nový starosta majú záujem o rozvoj progresívnej energetiky reprezentovanej energetickými sebestačnými blokmi, elektromobilitou a smart prvkami. Na príklade z Petržalky (najväčšia mestská časť so 150 tisíc obyvateľmi) demonštroval potenciál zlepšovania energetickej hospodárnosti v Petržalke cez zateplenie budov, smart aplikácie OZE a využitie kogenerácie.

Záver seminára patril jednotlivým hlavným diskutérom, ktorých moderátor vyzval, aby v krátkych vstupoch predstavili svoje vízie budúcnosti, trendy a znepokojujúce scenáre.

Ing. František Pecho zo spoločnosti SEPS, a.s. na záver poďakoval organizátorom podujatia a konštatoval, že budúcnosť patrí vyváženej energetickej sústave.

Podujatie ukončil prof. Ing. František Janíček, PhD., ktorý vyjadril presvedčenie o prínose organizovaného seminára a ocenil, že sa takáto diskusia konala.

 

Milan Perný, Vladimír Šály, Miriam Szabová

Prezentáciu Ing. Hanzela si môžte stiahnuť tu.