Prehľad riešených úloh v rámci podnikateľkej činnosti na Ústave elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky za vybrané roky

Úloha Objednávateľ
Meracie nástroje pre stabilitu a kvalitu inteligentných sietí Slovenský metrologický ústav
Metodika na stanovenie všeobecnej hodnoty zariadení na výkon regulovaných činností v sieťových odvetviach Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
Analýza príčiny poruchy na VN kábli AYKCY Slovnaft, montáže a opravy, a.s.
Školenie a overenie odbornej spôsobilosti študentov FEI STU podľa Vyhlášky č.508/2009 Z.z. študenti FEI STU v Bratislave
Diagnostické merania statorového vinutia VN motorov a generátorov Slovnaft, montáže a opravy, a.s.
Overenie odbornej spôsobilosti podľa Vyhlášky č.508/2009 Z.z. rôzne firmy
Experimentálne overenie oteplenia káblov 6-CXKFE-R LOCA 1×240 PPA Energo, s.r.o.
Vzdelávacia aktivita – kurz ,,Elektrotechnické minimum” rôzne firmy, fyzické osoby
Analýza káblovej trasy VN kábla typu AYKCY 3×240 Slovnaft, a.s.
Úloha Objednávateľ
Technické poradenstvo a konzultácie v oblasti inteligentných meracích systémov Západoslovenská distribučná, a.s.
Vypracovanie obhliadky a správy k príčine vzniku škody na transformátore a kompenzácii v súvislosti s riešením škodovej udalosti Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s.
Vzdelávacia aktivita – kurz ,,Elektrotechnické minimum” rôzne firmy, fyzické osoby
Skúšky MV káblov priloženým impulzným napätím Nkt Cables, s.r.o.
Skúšky MV káblov priloženým impulzným napätím Nkt Cables, s.r.o.
Príprava a preskúšanie odbornej elektrotechnickej spôsobilosti podľa Vyhlášky č.508/2009 Z.z. študenti FEI STU v Bratislave
Skúšky priloženým napätím na káblových vzorkách Nkt Cables, s.r.o.
Medzilaboratórne porovnávacie merania – zrýchleného teplotného starnutia káblov VÚJE, a.s.
Meranie izolačného stavu káblov Slovenské elektrárne, a.s.
Školenie pracovníkov v oblasti BOZP na vyhradených technických elektrických zariadeniach TCP – Technology MAS, s.r.o.
Overenie odbornej spôsobilosti a školenie v oblasti BOZP študenti FEI STU v Bratislave
Profylaktické merania izolačného systému statorového vinutia elektrického motora s nerozpojiteľným a rozpojiteľným uzlom Slovnaft, montáže a opravy, a.s.
Meracie nástroje pre stabilitu a kvalitu inteligentných sietí Slovenský metrologický ústav
Vzdelávacia aktivita – kurz ,,Elektrotechnické minimum” rôzne firmy, fyzické osoby
Overovacie merania na zvodičoch prepätia ZnO Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.
Overovacie merania na mobilnej 110 kV rozvodni PASS M0 – overovanie izolačného stavu a overovanie zvodičov prepätia SAG Elektrovod, a.s.
Overovanie merania odporového deliča IBA DOSIMETRY GmbH
Porovnávacie merania na merači oleja Portatest-100A Slovenské elektrárne, a.s.
Úloha Objednávateľ
,,Energia zblízka” pre 7., 8. a 9. ročníky základných škôl Západoslovenská energetika, a.s.
Technické poradenstvo a konzultácie v oblasti inteligentných meracích systémov Západoslovenská distribučná, a.s.
Príprava a komisionálne preskúšanie odbornej elektrotechnickej spôsobilosti študentov FEI STU podľa Vyhlášky č.508/2009 Z.z. študenti FEI STU v Bratislave
Vzdelávacia aktivita – kurz ,,Elektrotechnické minimum” rôzne firmy, fyzické osoby
Overenie odbornej spôsobilosti v zmysle Zákona č.124/2006 Z.z. rôzne firmy, fyzické osoby
Overovacie merania skúšačky olejov Baur DTS 90 kV Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
Profylaktické merania izolačného systému statorového vinutia elektrického motora s rozpojiteľným a nerozpojiteľným uzlom Slovnaft, montáže a opravy, a.s.
Skúšky VN vodičov – analýza poškodených vzoriek EVPÚ, a.s.
Impulzné skúšky káblov a skúšky stupňovito zvyšovaným striedavým priloženým napätím priemyselnej frekvecie káblov Nkt Cables, s.r.o.
Porovnávacie merania testovacích napätí testera oleja Sivanada model OTS PR 100 kV Enpay Transformer Components, s.r.o.
Analýza prechodových elektrických odporov na spojoch ohraňovaného stožiara a výsledný elektrický odpor vybraného stožiara Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
Analýza káblov 6-AYKCY 3×240 Slovnaft, a.s.
Posúdenie stavu izolácie 110 kV kábla Západoslovenská distribučná, a.s.
Vzdelávacia aktivita – kurz ,,Elektrotechnické minimum” rôzne firmy, fyzické osoby
Technické poradenstvo a konzultácie v oblasti inteligentných meracích systémov Západoslovenská distribučná, a.s.
Posúdenie vplyvu primárnych energetických surovín a klimatických podmienok na bezpečnosť elektrizačnej sústavy SR Ministerstvo hospodárstva SR
Meranie úbytkov napätia na kábli 1XFHBH VUKI, a.s.
Vypracovanie obhliadky a správy k príčine vzniku škody na transformátore a kompenzácii v súvislosti s riešením škodovej udalosti Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s.
Meranie napäťovej závislosti impedancie a indukčnosti transformátorov ERMS, s.r.o.
Meranie izolácie na Spa5 SEMIKRON, s.r.o.
Spolupráca pri tvorbe ,,Metodiky na stanovenie všeobecnej hodnoty elektrotechnických zaradení spoločnosti SPP-distribúcia, a.s.” JHS, s.r.o.
Úloha Objednávateľ
Realizovanie edukačného programu “Energia zblízka” pre 7., 8. a 9. ročníky základných škôl Západoslovenská energetika, a.s.
Skúšky Pb akumulátorov Volkswagen Slovakia, a.s.
Vzdelávacia aktivita – kurz ,,Elektrotechnické minimum” rôzne firmy, fyzické osoby
Profylaktické merania izolačného systému statorového vinutia elektrického motora s rozpojiteľným a nerozpojiteľným uzlom Energetické strojárne, s.r.o.
Profylaktické merania izolačného systému statorového vinutia elektrického motora s rozpojiteľným a nerozpojiteľným uzlom Slovnaft, montáže a opravy, a.s.
Impulzné skúšky káblov Nkt Cables Velké Meziříčí, k.s.
Preskúšanie a vydanie osvedčenia v rámci overenia odbornej spôsobilosti podľa Zákona č.124/2006, Vyhlášky č.356/2007 a Vyhlášky č.508/2009 Z.z. študenti FEI STU v Bratislave
Vykonanie výučby a následne overenie odbornej spôsobilosti podľa Zákona č.124/2006 Z.z. a Vyhlášky č.508/2009 Z.z. rôzne firmy, fyzické osoby
Overovacie merania striedača Xantres XW 4548-230-5D Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.
Aktualizačný kurz elektrotechnikov v zmysle Vyhlášky č.124/2006 Z.z. EZ Elektrosystémy Trading, s.r.o.
Porovnávacie merania výstupného napätia elektroiskrového defektoskopu Elmed Isotest 3P Nafta, a.s.
Napäťové skúšky prepojovacieho kábla AXEKVCEY 1×240/35 MURAT, s.r.o.
Vyhotovenie štrukturovanej znalostnej databázy problémov a postupov ich riešenia, ktoré sa vyskytujú pri skúšobnej prevádzke informačného systému operátora meraní Sféra, a.s.
Skúšky výdržným napätím na mobilnej rozvodni typu PASS-MO SAG Elektrovod, a.s.
Vplyv malých fotovoltických elektrární na distribučné sústavy Úrad vlády SR
Vzdelávacia aktivita – kurz ,,Elektrotechnické minimum” rôzne firmy, fyzické osoby
Skúšky 48 h žihacieho cyklu na optických vlákien pri teplote 250 °C a Skúšky 60 h žihacieho cyklu optických vlákien pri teplote 240 °C SYLEX, s.r.o.
Teplotný test na optických snímačov pri 80 °C SYLEX, s.r.o.
Impulzné skúšky káblov Nkt Cables Velké Meziříčí, k.s.
Analýza AlFe lana, jeho mechanických a elektrických vlastností Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
Porovnanie vlastností vodičov – mechanickej pevnosti a životnosti vybraných vodičov Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
Úloha Objednávateľ
Posúdenie vplyvu obnoviteľných zdrojov elektriny prevádzkovaných na území SR na elektrizačnú sústavu SR Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
Vzdelávacia aktivita – kurz ,,Elektrotechnické minimum” fyzické osoby
Životnostné skúšky epoxydových vzoriek ABB Schweiz AG Corporate Research
Merania dielektrických parametrov statorových tyčí Energetické strojárne, s.r.o.
Profylaktické meranie generátorov a elektromotorov s nerozpojiteľným a rozpojiteľným uzlom Slovnaft, montáže a opravy, a.s.
Vykonanie výučby a následne overenie odbornej spôsobilosti podľa Zákona č.124/2006 Z.z. a Vyhlášky č.508/2009 Z.z. rôzne firmy, fyzické osoby
Merania magnetických strát na dodaných nosných vzorkách ELBA, a.s.
Porovnávacie merania na testery oleja Sivananda Enpay Transformer Components, s.r.o.
Spolupráca na vývoji diela ,,Vývoj plnorozsahového monitoru rizika na hodnotenie straty stability elektrizačnej sústavy SR” RELKO, spol. s r.o.
Preskúšanie a vydanie osvedčenia v rámci overenia odbornej spôsobilosti podľa Zákona č.124/2006, Vyhlášky č.356/2007 a Vyhlášky č.508/2009 Z.z. študenti FEI STU v Bratislave
,,Energia zblízka” pre 7., 8. a 9. ročníky základných škôl Západoslovenská energetika, a.s.
Vzdelávacia aktivita – kurz ,,Elektrotechnické minimum” rôzne firmy, fyzické osoby
Príprava učebných textov pre odbor ,,Technik energetických zariadení budov” pre predmety: Elektrotechnické zariadenia pre 2. a 3. ročník, Ekonomiky pre 4.ročník, Energetické služby a poradenstvo pre 4.ročník, Energetické zdroje pre 4.ročník EkoFond, n.f.
Meranie kvality dodávanej elektrickej energie v NN sieti na objekte firmy TRW Auzomotive Slovakia ELIMER, a.s.
Diagnostika káblov 22 kV v dĺžke 1m s namontovanou káblovou koncovkou EAYCHEM Elektro Global Slovakia, s.r.o.
Expertízne vyjadrenie ,,Posudok zaťaženia káblov poruchy v BPS Trakovce” Ampera, s.r.o.
Expertíza MU tr.SBP Košice – veľkosť prúdu pretekajúci signalizačným vodičom, čas potrebný na pretavenie PE potrubia, posúdiť dodatočne merania izolácie metódou DCVG na odhalení poškodenia sig.vodiča, posúdiť odobratú izoláciu zo silového kábla električky Slovenská plynárenska agentúra, s.r.o.
Skúšky kábla CYKY 4×16 Prysmian Kablo, s.r.o.
Analýza opatrení na zabezpečenie podmienok pre bezpečnú prácu na vedeniach VN v súvislosti s pripojením FVE do sústavy ZSE distribúcia, a.s.
Zásady chránenia VVN a VN distribučných sietí ZSE distribúcia, a.s.
Merania kvality elektrickej energie v NN sieti v spoločnosti TRW Automotive Slovakia TRW Automotive (Slovakia) s.r.o.
Impulzné napäťové skúšky káblov Nkt Cables Velké Meziříčí, k.s.
Analýza, meranie a návrh opatrení na zamedzenie vplyvu prúdových nárazov v rozvodnej sieti 22 kV na výrobné zariadenia Tp západ Bratislavská teplárenská, a.s.
Impulzné napäťové skúšky káblov Nkt Cables Velké Meziříčí, k.s.
Úloha Objednávateľ
Vykonanie zrýchlených skúšok kombinovaného starnutia epoxidových vzoriek a spracovanie výsledkov ABB Schweiz AG Corporate Research
Overenie odbornej spôsobilosti podľa Zákona č.124/2006 Z.z. rôzne firmy, fyzické osoby
Porovnávacie merania na Testeri elektrickej pevnosti dielektrík DT2-50-100-S-M a spracovanie protokolov Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.
Porovnávacie merania na prístroji pre skúšanie elektrickej pevnosti materiálov typ Dielfest DTA 100 ŽOS Vrútky, a.s.
Profylaktické meranie generátorov a elektromotorov s nerozpojiteľným a rozpojiteľným uzlom Slovnaft, montáže a opravy, a.s.
Stanovenie kapacity inšatalovaného výkonu nepredikovateľných OZE pre distribučnú sieť SSE-D, a.s. Stredoslovenská energetika, a.s.
Elektrické skúšky káblov VUJE, a.s.
Vzdelávacia aktivita – kurz ,,Elektrotechnické minimum” rôzne firmy, fyzické osoby
Analýza vzniku výboja v rozvodni 2BBA – objasnenie a analýza pravdepodobných príčin vzniku výboja v 6 kV rozvodní počas zasúvania vypínača do poľa s návrhom opatrení Slovenské elektrárne, a.s.
Nezávislá expertíza za účelom zistenia potrebnosti vymeniť súčasný automatizovaný systém riadenia Siemens Teleperm XP inštalovaný na spaľovni Odvoz a likvidácia odpadu, a.s.
Tepelné opracovanie káblov Silcotec Europe, Ltd.
Odborné stanovisko k možnosti použitia paženia sond ako hlavného uzemňovača pracoviska plynovej sondy Nafta, a.s.
Vypracovanie analýzy doteraz nezohľadňovaných možných nákladov vyplývajúcich z jej postavenia z platnej legislatívy a ich dopadov na celkové náklady SEPS, a.s. vyplývajúcich z jej postavenia ako PPS zodpovedného za rozvoj a prevádzku sietí Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
Impulzné skúšky na 1 sade po šiestich vzorkách na káble NA2XS (F) 2Y, 1×240/25 12/200 kV, nový materiál LE 0592 Nkt Cables Velké Meziříčí, k.s.
Impulzné skúšky na 4 sadách po štyroch vzorkách (4×4=16vzoriek) na káble NA2XS (F) 2Y, 1×150/25 12/200 kV Nkt Cables Velké Meziříčí, k.s.
Skúšky stupňovito zvýšujúce napätie na 1 sade po šiestich vzorkách VN žily NA2XS, 1×240/25, 12/200 kV, novým materiálom LE 0592 Nkt Cables Velké Meziříčí, k.s.
Typové skúšky na keramické linkové izolátory VN Polyservis Trading, s.r.o.
Napäťové skúšky pre posúdenie technického stavu 400 kV zvodiča prepätia typu P360-BH420 VUJE, a.s.
Diagnostické skúšky 2 ks závesných izolátorov typu 33hct rodurflex Západoslovenská energetika, a.s.
Komplexné vyhodnotenie príčin poškodenia kábla 6-AYKCY a návrh na vhodné riešenie požiarného prestupu z hľadiska životnosti kábla Slovenské elektrárne, a.s.
Skúšky stupňovitým AC napätím Nkt Cables Velké Meziříčí, k.s.
Skúšky impulzných napätí na kábli typu FR-N1XD9-AR Nkt Cables Velké Meziříčí, k.s.
Tepelná cyklická úprava na kompozitných kábloch 143690 za 4 požadované úpravy Silcotec Europe, Ltd.
Úloha Objednávateľ
Vykonanie zrýchlených skúšok kombinovaného starnutia epoxidových vzoriek a spracovanie výsledkov ABB Schweiz AG Corporate Research
Overenie odbornej spôsobilosti podľa Zákona č.124/2006 Z.z. rôzne firmy, fyzické osoby
Porovnávacie merania na Testeri elektrickej pevnosti dielektrík DT2-50-100-S-M a spracovanie protokolov Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.
Porovnávacie merania na prístroji pre skúšanie elektrickej pevnosti materiálov typ Dielfest DTA 100 ŽOS Vrútky, a.s.
Profylaktické meranie generátorov a elektromotorov s nerozpojiteľným a rozpojiteľným uzlom Slovnaft, montáže a opravy, a.s.
Stanovenie kapacity inšatalovaného výkonu nepredikovateľných OZE pre distribučnú sieť SSE-D, a.s. Stredoslovenská energetika, a.s.
Elektrické skúšky káblov VUJE, a.s.
Vzdelávacia aktivita – kurz ,,Elektrotechnické minimum” rôzne firmy, fyzické osoby
Analýza vzniku výboja v rozvodni 2BBA – objasnenie a analýza pravdepodobných príčin vzniku výboja v 6 kV rozvodní počas zasúvania vypínača do poľa s návrhom opatrení Slovenské elektrárne, a.s.
Nezávislá expertíza za účelom zistenia potrebnosti vymeniť súčasný automatizovaný systém riadenia Siemens Teleperm XP inštalovaný na spaľovni Odvoz a likvidácia odpadu, a.s.
Tepelné opracovanie káblov Silcotec Europe, Ltd.
Odborné stanovisko k možnosti použitia paženia sond ako hlavného uzemňovača pracoviska plynovej sondy Nafta, a.s.
Vypracovanie analýzy doteraz nezohľadňovaných možných nákladov vyplývajúcich z jej postavenia z platnej legislatívy a ich dopadov na celkové náklady SEPS, a.s. vyplývajúcich z jej postavenia ako PPS zodpovedného za rozvoj a prevádzku sietí Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
Impulzné skúšky na 1 sade po šiestich vzorkách na káble NA2XS (F) 2Y, 1×240/25 12/200 kV, nový materiál LE 0592 Nkt Cables Velké Meziříčí, k.s.
Impulzné skúšky na 4 sadách po štyroch vzorkách (4×4=16vzoriek) na káble NA2XS (F) 2Y, 1×150/25 12/200 kV Nkt Cables Velké Meziříčí, k.s.
Skúšky stupňovito zvýšujúce napätie na 1 sade po šiestich vzorkách VN žily NA2XS, 1×240/25, 12/200 kV, novým materiálom LE 0592 Nkt Cables Velké Meziříčí, k.s.
Typové skúšky na keramické linkové izolátory VN Polyservis Trading, s.r.o.
Napäťové skúšky pre posúdenie technického stavu 400 kV zvodiča prepätia typu P360-BH420 VUJE, a.s.
Diagnostické skúšky 2 ks závesných izolátorov typu 33hct rodurflex Západoslovenská energetika, a.s.
Komplexné vyhodnotenie príčin poškodenia kábla 6-AYKCY a návrh na vhodné riešenie požiarného prestupu z hľadiska životnosti kábla Slovenské elektrárne, a.s.
Skúšky stupňovitým AC napätím Nkt Cables Velké Meziříčí, k.s.
Skúšky impulzných napätí na kábli typu FR-N1XD9-AR Nkt Cables Velké Meziříčí, k.s.
Tepelná cyklická úprava na kompozitných kábloch 143690 za 4 požadované úpravy Silcotec Europe, Ltd.
Úloha Objednávateľ
Overenie odbornej spôsobilosti podľa Zákona č.124/2006 Z.z. rôzne firmy, fyzické osoby
Napäťové skúšky na prepojovacom káble MURAT, s.r.o.
Merane činného odporu jadier káblov MURAT, s.r.o.
Impulzné napäťové testy na 9 vzorkách ABB Schweiz AG Corporate Research
Technické práce na životnostných skúškach VN izolátorov DC napätím ABB Schweiz AG Corporate Research
Technické práce na životnostných skúškach epoxydových vzoriek ABB Schweiz AG Corporate Research
Technické práce – vstupné merania na modelových cievkach a zrýchleného starnutia ABB Schweiz AG Corporate Research
Technické práce: tepelná cyklická úprava na kompozitných kábloch 143690 Silcotec Europe, Ltd.
Elektrické skúšky káblov VUJE, a.s.
Profylaktické meranie generátorov a elektromotorov s nerozpojiteľným a rozpojiteľným uzlom Slovnaft, montáže a opravy, a.s.
Posúdenie pripojiteľnosti FTE – Solárny park Dačov Lom do distribučnej siete 22 kV Green Energy Slovakia, s.r.o.
Posúdenie pripojiteľnosti FTE – Solárny park Lišov do distribučnej siete 22 kV Green Energy Slovakia, s.r.o.
Posúdenie pripojiteľnosti FTE – Solárny park Tekovské Nemce do distribučnej siete 22 kV Green Energy Slovakia, s.r.o.
Technické práce: tepelná cyklická úprava na kompozitných kábloch 143690 Silcotec Europe, Ltd.
Elektrické skúšky káblov VUJE, a.s.
Expertný posudok na spôsob uloženia protipožiarnej ochrany – materiálu PROMATECT v blízkosti priechodiek VN POSK, s.r.o.
Vzdelávacia aktivita – kurz ,,Elektrotechnické minimum” rôzne firmy, fyzické osoby
Posúdenie pripojiteľnosti FTE – Solárny park Fialka do distribučnej siete 22 kV Ehn Miroslav
Expertný posudok na dodaných vzorkách kábla 6-AYKCY 3×240 ELDUS, a.s.
Merania unikajúcich prúdov na vzorkách prietokových ohrievačov HA-KL, s.r.o.
Vypracovanie štúdie pripojiteľnosti paroplynového zdroja Považská Bystrica do distribučnej siete 110 kV Paroplyn PB, a.s.
Diagnostické skúšky pri výrobe cievok pre generátor Energetické strojárne, s.r.o.
Posúdenie pripojiteľnosti FTE – veterný park Kunešov do distribučnej siete 110 kV PAVKON, s.r.o.
Posúdenie pripojiteľnosti FTE k distribučnej sieti SSE – distribúcia, a.s. KORY, s.r.o.
Posúdenie pripojiteľnosti FTE – Solárny park Rykynčice ActivHouse, s.r.o.
Posúdenie pripojiteľnosti FTE – v katastrálnom území Holiša v okrese Lučenec GRUY, spol. s r.o.
Posúdenie pripojiteľnosti FTE – v katastrálnom území Ratka v okrese Lučenec GRUY, spol. s r.o.
Posúdenie pripojiteľnosti FTE – Solárny park Poltár, lokalita Jelšoviny do distribučnej siete 22 kV MyEnergy, a.s.
Posúdenie pripojiteľnosti FTE – Solárny park Dolná Strehová” do distribučnej siete 22 kV Pro Partners Asset Management, a.s.
Diagnostika VN kábla Takenaka Europe GmbH
Posúdenie pripojiteľnosti FTE – Hrušov Sun4energy, s.r.o.
Posúdenie pripojiteľnosti FTE – Buzitka, Boľkovská osada, Lučenec Fabiánka a Lučenec-Hladký Majer Sun4energy, s.r.o.
Skúšky impulzným napätím na testovacom zdroji EVPÚ, a.s.
Posúdenie pripojiteľnosti FTE – v katastrálnom území Mikušovce v okrese Lučenec GRUY, spol. s r.o.
Posúdenie pripojiteľnosti FTE v regióne Južný Novohrad Úrad Banskobystrického samosprávneho kraja
Vzdelávacia aktivita – kurz ,,Elektrotechnické minimum” PCA Slovakia, s.r.o.
Technické práce: teplotné opracovanie dodaných vzoriek káblov Silcotec Europe, Ltd.
Posúdenie pripojiteľnosti FTE – Solárny park Malé Dálovce do distribučnej siete 22 kV 1.obchodná spoločnosť, spol. s r.o.
Posúdenie pripojiteľnosti FTE – Solárny park mesta Rimavská Sobota” do distribučnej siete 22 kV Esentia, s.r.o.
Posúdenie pripojiteľnosti FTE – Solárny park v katastrálnom území Lučenec-Ratkar” do distribučnej siete 22 kV Bovinex Europa, a.s.
Posúdenie pripojiteľnosti FTE – Solárny park v katastrálnom území Lučenec-Vidiná” do distribučnej siete 22 kV GRUY, spol. s r.o.
Posúdenie pripojiteľnosti FTE – Solárny park v katastrálnom území Lučenec-Hladký Majer” do distribučnej siete 22 kV GRUY, spol. s r.o.
Vykonanie zrýchleného teplotného starnutia pre účely medzilaboratórneho porovnávacieho merania VUJE, a.s.
Elektrické skúšky káblov VUJE, a.s.
Prepracovanie súboru noriem PNE 33 3430 do národného právneho prostredia Západoslovenská energetika, a.s.
Vypracovanie banchmarkingovej štúdie uskladňovania zemného plynu v zásobníkoch na účely zavedenia regulácie ceny za uskladňovanie plynu Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
Návrh metodiky diagnostických skúšok ventilových bleskoistiek typu XAA 37S a realizácia meraní VUJE, a.s.
Elektrické skúšky káblov VUJE, a.s.
Napäťové skúšky na prepojovacom káble MURAT, s.r.o.
Skúšky káblov SILEC 110 kV na vodný stromček podľa metodiky pre VN káble ELBEZ, s.r.o.
Úloha Objednávateľ
Meranie elektrického napätia kalibrovaným sieťovým analyzátorom triedy A pre klimatizačnú jednotku a vypracovanie protokolu z merania Slovenský pozemkový fond
Vykonanie skúšok a vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti elektrotechnikov podľa Vyhlášky č.718/2002 Z.z. rôzne firmy, fyzické osoby
Impulzné prierezové skúšky káblov a prierezové skúšky striedavým napätím Nkt Cables Velké Meziříči, k.s.
Profylaktické meranie generátorov a elektromotorov s nerozpojiteľným a rozpojiteľným uzlom Slovnaft, montáže a opravy, a.s.
Porovnávacie kalibračné merania na prenosnom prístroji ELMED Nafta, a.s.
Odskúšanie funkcie mrazničky typ HA-1286 pre štúdiu A5351022 Pfizer Luxembourg Sarl, o.z.
Vzdelávacia aktivita – kurz ,,Elektrotechnické minimum” fyzické osoby
Prednáška na tému Elektra káblov p/n 08761 of 0604 Silcotec Europe, s.r.o.
Napäťové skúšky na prepojovacom kábli MURAT, s.r.o.
Výpočet parametrov na synchrónne zapínanie vypínačov 400 kV u T401, T402 a T403 v TR Horná Žďaňa Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
Technické služby v rámci tepelnej cyklickej úprave na kompozitných kábloch 1469 Silcotec Europe, Ltd.
Technické práce na životnostných skúškach VN izolátorov DC napätím ABB Schweiz AG Corporate Research
Technické práce na živostnostných skúškach epoxydových vzoriek ABB Schweiz AG Corporate Research
Technické práce – vstupné merania na modelových cievkach a zrýchleného starnutia ABB Schweiz AG Corporate Research
Overenie prístroja pre skúšanie el.pevnosti materiálov porovnávacích meraní ŽOS Vrútky, a.s.
Vypracovanie štúdie ustálených stavov v uzloch Rz 110/22 kV Sučany a Medzibrod Stredoslovenská energetika, a.s.
Profylaktické meranie na motore turbokompresotu TC1 MESSER Slovnaft, s.r.o.
Elektrické skúšky káblových vzoriek pri teplotách 20 °C a 60 °C VUJE, a.s.
Vypracovanie štúdie ,,Model trhu s elektrickou energiou v sieťových odvetviach a väzba na regulačnú politiku” Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
Diagnostické skúšky v priebehu výroby vinutia VN cievok Energetické strojárne, s.r.o.
Dopady nárastu výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov energie na úťastníkov trhu s elektrinou v uzlovej sústave Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
Technické služby v rámci tepelnej cyklickej úpravy na kompozitných kábloch 143690 Silcotec Europe, Ltd.
Meranie relatívnej permitivity roztokov Biocentrum – Výskumný ústav potravinársky Bratislava
Vzdelávanie pracovníkov – kurz ,,Elektrotechnické minimum” PEUGEOT Citroen Automibiles Slovakia, s.r.o.
Test odolnosti rulety voči elektrostatickému výboju o veľkosti 27 kV EVONA Electronics, s.r.o.
Vypracovanie štúdie pripojiteľnosti VET pre kataster nad obcou Babín Dolfin, s.r.o.
Napäťové skúšky na prepojovacom kábli MURAT, s.r.o.
Elektrické skúšky káblov s vecnou náplňou VUJE, a.s.
Meranie spotreby pri testovaní výrobkov s elektronickými odporovými záťažami, analýza súčasného stavu a návrh opatrení Delta Energy Systems (Slovakia), s.r.o.
Návrh procesných postupov pri prijímaní a kontrole digitálnej komunikácie Stredoslovenská energetika, a.s.
Kalibrácia prístroja ELMED 0-35 kV NGS Technology, a.s.
Vypracovanie štúdie overenia efektívnosti technického riešenia potlačenia vzniku fotorezonancie vo vlastnej spotrebe EBO V-2 v 6 kV sekcii a opodstatnenosti istenia sekundárnych vinutí PTN VUJE, a.s.
Výpočet nesymetrických stratov jednofázového a dvojfázového zemného skratu a symetrického skratu trojfázového v sieťach 110 kV Stredoslovenská energetika, a.s.
Analýza možných kritických porúch, výpočet napäťových a výkonových pomerov v distribučnej sietí 110 kV, s uvažovaním bežného prevádzkového stavu 110 kV siete Stredoslovenská energetika, a.s.
Prostriedky na odstránenie bariér transparetnosti a poskytovania údajov účastníkom trhu SR, ako nástroj podpory rozvoja trhu a zabezpečenia nediskriminačného správania sa SEPS, a.s. v úlohe PPS a zúčtovateľa odchýlok voči účastníkom trhu Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
Napäťové skúšky na prepojovacom káble MURAT, s.r.o.
Technické služby v rámci tepelnej cyklickej úpravy na kompozitných kábloch 143690 Silcotec Europe, Ltd.
Technicko-ekonomické posúdenie obnovenia areálovej VN distribučnej sústavy Continental Matador Rubber, s.r.o.
Elektrické skúšky káblov VUJE, a.s.
Napäťové skúšky na prepojovacom kábli MURAT, s.r.o.
Technické práce: tepelná cyklická úprava na kompozitných kábloch 143690 Silcotec Europe, Ltd.
Technické práce na príprave zariadenia na vykonanie impulzných napäťových testov na modelových cievkách ABB Schweiz AG Corporate Research
Spätné prehodnotenie hodnotiacich faktorov diagnostických meraní Slovnaft, a.s.
Úloha Objednávateľ
Technické práce na životnostných skúškach epoxydových vzoriek ABB Schweiz AG Corporate Research
Vypracovanie oponetúry k dvom štúdijným prácam pre IPR ,,Obchodný dispečing a jeho postavenie v SEPS, a.s.” Slovenská elektrizačná orenosová sústava, a.s.
Posúdenie investičného zámeru výstavby 30 MW kondenzačnej TG Zvolenskej teplárenskej, a.s. Zvolenská teplárenska, a.s.
Vypracovanie energetického auditu pre ŽOS Trnava, a.s. a doporučenie pre alternatívne zdroje energií ŽOS Trnava, a.s.
Vypracovanie expertizného posudku preložky 110 kV vedenia Dopravoprojekt, a.s.
Kalibrácia elektroiskrového defektoskopu ISOTEST II RT CASSPO závod ZETS
Expertný posudok napájacej siete pre informačné technológie v centre výpočtovej techniky Slovenská sporiteľňa, a.s.
Profylaktické meranie generátorov a elektromotorov s nerozpojiteľným a rozpojiteľným uzlom Slovnaft, montéže a opravy, a.s.
Merania výbojovej činnosti cievky Energetické strojárne, s.r.o.
Testovanie káblov striedavým napätím VN skúšobne do 15 kV Tectra, s.r.o.
Vykonanie skúšok a vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti elektrotechnikov podľa Vyhlášky č.718/2002 Z.z. rôzne firmy, fyzické osoby
Merania výbojovej činnosti cievky Energetické strojárne, s.r.o.
Elektrické skúšky káblov VUJE, a.s.
Technické práce na životnostných skúškach VN izolátorov DC napätím ABB Schweiz AG Corporate Research
Impulzné prierezová skúšky káblov Kablo Elektro Velké Meziříčí, spol. s r.o.
Porovnávacie meranie VN cievok a vypracovanie protokolu na Scheringovom mostíku MEZ Elektromotory, s.r.o.
Skúšky káblov na zrýchlene teplotné starnutie VUJE, a.s.
Kalibrácia olejového VN testera do 75 kV porovnávacou metódou Tectra, s.r.o.
Komentár a návrh výpočtu energetickej certifikácie budov – spotreba energie na osvetlenie, opatrenia na zníženie potreby podľa miest spotreby energie Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR
Vypracovanie systémovej analýzy a návrhu riešenia pomerov v prenosovej a distribučnej sústave v uzlovej oblasti Medzibrod, vo väzbe na odberateľa Železiarne Podbrezová Slovenská elektrizačné prenosová sústava, a.s.
Výpočet parametrov na synchróne zapínanie vypínačov 40kV a T402 a T403 v TR Lemešany a T402 v TR Križovany Slovenská elektrizačné prenosová sústava, a.s.
Vzdelávanie pracovníkov odbornej kvalifikácii elektrotechnik PEUGEOT Citroen Automobiles Slovakia, s.r.o.
Vypracovanie návrhu štandardov kvality pre činnosti v sieťových odvetviach v súlade so Zákonom č.276/2001 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Úrad pre reguláciu sieťových odvetí
Elektrické skúšky káblov VUJE, a.s.
Merania zvodičov prepätia TR Trnava 2 Západoslovenská energetika, a.s.
Príprava testovacieho zariadenia pre životnostné skúšky AC modelových cievok ABB Schweiz AG Corporate Research
Meranie elektrického napätia kalibrovaným sieťovým analyzátorom Slovenský pozemkový fond
Meranie, analýzy kvality elektrickej energie a návrh technického riešenia sťažnosti v obci Petrova Lehota Západoslovenská energetika, a.s.
Definovanie modelu trhu s detailným popisom väzieb medzi všetkými účastníkmi trhu, prevádzkovateľom PS, zúčtovateľom odchýlok a potenciálnym operátorom trhu Slovenská elektrizačné prenosová sústava, a.s.
Vypracovanie štúdie ustálených stavov uzloch Považská Bystrica a Bystričany Stredoslovenská energetika, a.s.
Vykonanie školenia ,,Vypracovanie a úprava predpisov pre VN zdroj” Tectra, s.r.o.
Vypracovanie štúdie ,,Spájanie elektrických sústav na hladine VN” Stredoslovenská energetika, a.s.
Kontrolný výpočet atmosferických a spínacích prepätí pre realizáciu 400 kV poľa 010 Križovany – zaústenie vývodu V440 VUJE, a.s.
Analýzy vlastností a meranie káblov na OSR1 v Slovnafte a na PS 5 Bučany Transpetrol, a.s.