Vedecko-výskumné projekty riešené na Ústave elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky:

Štrukturálne fondy:
Názov projektu Od – Do Garant
Medzinárodné centrum excelentnosti pre výskum inteligentných a bezpečných informačno-komunikačných technológií a systémov – II. etapa 2019 – 2023 prof. Janíček
Medzinárodné centrum excelentnosti pre výskum inteligentných a bezpečných informačno-komunikačných technológií a systémov 2014 – 2015 prof. Janíček
Centrum priemyselného výskumu prevádzkovej životnosti vybraných komponentov energetických zariadení 2014 – 2015 prof. Janíček
Rozvoj výskumno-vývojových kapacít pre zabezpečenie stabilnej dodávky elektrickej energie sledujúcej trendy vývoja moderných dopravných prostriedkov 21. storočia 2016 – 2019 prof. Janíček
Aplikovaný výskum v oblasti optimalizácie a riadenia energetických sústav v dobe smart grid 2011 – 2014 prof. Janíček
Kompetenčné centrum pre nové materiály, pokročilé technológie a eneregetiku 2011 – 2014 Ing. Kubica
Transformátory pre energetické celky na báze obnoviteľných zdrojov energie 2011 – 2014 prof. Janíček
Veterno-solárny elektrický akumulačný systém 2011 – 2014 prof. Janíček
Výskumné centrum svetla a svetelnej techniky 2011 – 2014 prof. Smola
Dobudovanie Národného centra pre výskum a aplikácie obnoviteľných zdrojov energie 2011 – 2012 prof. Janíček
Zvyšovanie energetickej bezpečnosti SR 2010 – 2013 prof. Janíček
Efektívne riadenie výroby a spotreby energie z obnoviteľných zdrojov 2010 – 2013 doc. Beláň
Podpora výskumu a transferu technológií v oblasti decentralizovaných zdrojov energie na STU s využitím dostupnej biomasy 2009 – 2011 Ing. Pípa
Podpora výskumu a transferu technológií v oblasti využitia nizkopotenciálového tepla na výrobu elektriny na STU 2009 – 2011 prof. Janíček
APVV:
Názov projektu Od – Do Garant
Výskum a hodnotenie kvality a účinnosti impregnantov 2016 – 2020 doc. Packa
Výskum nových konštrukčných a materiálových riešení káblov pre náročné prostredia s nebezpečenstvom požiaru, zaplavenia a pod. 2016 – 2020 doc. Packa
Efektívne prepojenie energetických systémov miest pomocou pokročilých otvorených technológii 2021 – 2024 prof. Janíček
Výskum starnutia elektroizolačných systémov, zmeny životnosti používaných materiálov po zavedení nových EÚ regulácií (RoHS, REACH) 2021 – 2024 doc. Packa
Výskum nových polyesterových a polyesterimidových živičnatých kompozitov s cieľom zvýšenia adhézie a flexibility impregnantov 2019 – 2023 doc. Packa
Smart mestá a ich inteligentná energetická chrbtica 2016 – 2019 prof. Janíček
Výskum a vývoj technológií prípravy tenkých vrstiev karbidu kremíka pre aplikácie v solárnych článkoch a tenkovrstvých súčiastkach 2013 – 2016 prof. Šály
Optimalizácia procesu silánového sieťovania žíl káblov 2012 – 2015 doc. Lelák
Výskum impregnantov bez reaktívneho monoméru (monomer free) 2012 – 2015 doc. Lelák
Komplexná analýza solárnych elektrární 2011 – 2014 prof. Janíček
Výskum a vývoj nového presného snímača prúdu pre vn a vvn aplikácie 2008 – 2012 doc. Eleschová
VEGA:
Názov projektu Od – Do Garant
Energetická hospodárnosť osvetlenia v budovách 2012 – 2015 doc. Gašparovský
Inteligentné siete ako súčasť distribučných sietí – nové metódy merania a riadenia spotreby 2012 – 2015 doc. Beláň
Komplexná analýza obnoviteľných zdrojov energie 2011 – 2013 doc. Farkas Smitková
KEGA:
Názov projektu Od – Do Garant
Podpora vzdelávania v oblasti elektroenergetiky na stredných a základných školách 2012 – 2014 prof. Janíček
Zážitkom od prírodných zákonov k technike – projekt neformálneho interaktívneho vzdelávania žiakov a študentov podnecujúci záujem o techniku 2017 – 2019 prof. Janíček
Bilaterálna spolupráca – SR a Rakúsko:
Názov projektu Od – Do Garant
Porovnanie mechanickej a elektrickej degradácie fotovoltických prvkov po zrýchlenom starnutí 2013 – 2014 prof. Šály
INTERREG IVC – Európsky fond regionálneho rozvoja:
Názov projektu Od – Do Garant
Interreg Central Europe – Development of an integrated concept for the deployment of innovative technologies and services allowing independent living of frail elderly 2019 – 2022 prof. Janíček
Surpassing Energy Targets through Efficient Public Buildings 2011 – 2014 prof. Janíček
Nadácia Tatra banky – E-Talent:
Názov projektu Od – Do Garant
Príprava virtuálnej elektrárne 2016 – 2017 Mgr. Chudý
Analýza elektromagnetických polí vonkajších elektrických vedení 2016 – 2016 Ing. Bendík
Iné domáce projekty:
Názov projektu Od – Do Garant
Výskum zliatin amorfného karbidu kremíka pre fotovoltiku 2014 – 2014 Ing. Perný
Vývoj nízkonákladového snímača na detekciu porúch rotorovej klietky v indukčných motoroch 2013 – 2013 Ing. Uhrík